Bàn phím:
Từ điển:
 

chói mắt

verb

  • to dazzle the eyes

adjective

  • dazzilng