Bàn phím:
Từ điển:
 

choi choi

noun

  • Plover (chim)
    • nhảy như choi choi: to jump up and down