Bàn phím:
Từ điển:
 

choé

noun

  • Big-bellied jar

verb

  • như loé

adj

  • Bright and translucent
    • vàng choé: of a bright and translucent yellow
  • Shrill, strident
    • khóc choé: to burst into shrill crying
    • con chim bị bắt kêu choe choé: the captured bird uttered very shrill cries