Bàn phím:
Từ điển:
 

chọc tiết

  • To stick
    • chọc tiết lợn: to stick pigs