Bàn phím:
Từ điển:
 

chọc lét

  • To tickle, to titillate