Bàn phím:
Từ điển:
 

chốc lát

  • A short while
    • việc ấy không thể xong trong chốc lát: that piece of work cannot be done in a short while