Bàn phím:
Từ điển:
 

choắt

adj

  • Stunted, shrivelled
    • mặt choắt: a shrivelled face
    • khổ người nhỏ choắt: a body of stunted proportions