Bàn phím:
Từ điển:
 

choán

verb

  • To occupy
    • chiếc tủ lớn choán một góc của gian phòng: the big wardrobe occupies a corner of the room
    • họp thiếu chuẩn bị, choán nhiều thời giờ: an ill-prepared meeting occupies much time
  • To encroach upon, to usurp
    • ngồi choán chỗ: to encroach upon another person's seat
    • choán quyền: to usurp power