Bàn phím:
Từ điển:
 

chó săn

  • Hunting dog
    • thính mũi như chó săn: to have a sensitive scent like a hunting dog
  • Running dog