Bàn phím:
Từ điển:
 

chỗ

noun

 • Seat, place, room, space, point, extent
  • nhường chỗ cho các cụ già và phụ nữ: to yield our seats to elderly people and ladies
  • hàng hoá chiếm nhiều chỗ: the goods occupied much room
  • còn có chỗ bỏ không: there is still empty space
  • chỗ yếu chỗ mạnh của phong trào: the strong points and the weak points of the movement
  • theo chỗ chúng tôi biết: to the extent of our knowledge, as far as we know
  • từ chỗ không biết đến chỗ biết: from the point of ignorance to the point of knowledge, from ignorance (of something) to (its) knowledge
  • đưa nông dân từ chỗ nghèo nàn lạc hậu đến chỗ ấm no văn minh: to take the peasantry from (the point of) poverty and backwardness to (that of) adequate food and clothing and civilization