Bàn phím:
Từ điển:
 

chịu trống

  • To accept cock (nói về gia cầm mái)