Bàn phím:
Từ điển:
 

chịu phép

  • To count oneself completely powerless
    • nó tài giỏi đến mấy cũng chịu phép: however skilful, he counted himself powerless