Bàn phím:
Từ điển:
 

chịu khó

  • To take pains
    • chịu khó học tập: to take pains to study
    • con người chịu khó: a painstaking person