Bàn phím:
Từ điển:
 

chíu chít

  • To twitter, to cheep
    • chim non chíu chít: fledgelings were twittering