Bàn phím:
Từ điển:
 

chính quy hoá

  • Xem chính qui hoá