Bàn phím:
Từ điển:
 

chính quy

  • Xem chính qui