Bàn phím:
Từ điển:
 

chĩnh

noun

  • Terracotta jar
    • chĩnh đựng mắm: a pickled fish jar
    • chuột sa chĩnh gạo: to land in a mint of money, to get a windfall
    • mưa như cầm chĩnh đổ: to rain cats and dogs