Bàn phím:
Từ điển:
 

chín muồi

  • Ripe
    • quả chín muồi: ripe fruit
    • một kế hoạch đã chín muồi: a ripe plan