Bàn phím:
Từ điển:
 

chín mối

  • (hình ảnh) hell; hades