Bàn phím:
Từ điển:
 

chín chắn

adj

  • Mature
    • con người chín chắn: a mature person
    • suy nghĩ chín chắn: mature thinking
    • chín chắn trong hành động: to show maturity in one's actions