Bàn phím:
Từ điển:
 

chín cây

  • Ripened on the tree