Bàn phím:
Từ điển:
 

chín

number

 • Nine, ninth
  • một trăm lẻ chín: a hundred and nine
  • hai nghìn chín: two thousand nine hundred
  • rằm tháng chín: the 15th day of the ninth month
  • chín người mười ý: Nine men, ten opinions; so many men, so many opinions
  • chín từng mây: cloud-touching, cloud-topped, cloud-capped
  • chín bỏ làm mười: to easily let pass (others' mistakes...), to tolerate
  • đoàn kết không phải là bất cứ cái gì cũng chín bỏ làm mười cho qua chuyện: Solidarity does not mean easily letting pass any mistakes of others as past things