Bàn phím:
Từ điển:
 

chìm đắm

  • To be sunk in
    • chìm đắm trong vòng trụy lạc: to be sunk in debauchery, to wallow in debauchery