Bàn phím:
Từ điển:
 

chim chích

  • Tailorbird, warbler