Bàn phím:
Từ điển:
 

bàng hoàng

  • [Stunned] benommen, betäubte
  • [stupefied] betäubte