Bàn phím:
Từ điển:
 

Cưỡi Hạc lên Dương Châu

  • Tức muốn trở thành tiên, thoát khỏi vòng trói buộc của quan hệ xã hội
  • Phí Vân Vĩ, người nước Thục thời Tam quốc tu luyện thành tiên thường cưỡi hạc vàng đi ngao du khắp nơi và đã dừng lại ở lầu Hoàng hạc (thuộc Dương Châu xưa, nay thuộc huyện Vũ Xương, Hồ Bắc, Trung Quốc) rồi cưỡi hạc vàng bay lên núi
  • Có thuyết chỉ người tiên tên là Tử An đã từng cưỡi Hạc vàng bay qua đây