Bàn phím:
Từ điển:
 

cực phẩm tể thần

  • chức tể tướng đứng đầu triều