Bàn phím:
Từ điển:
 

Cửa Sài

  • Do chữ "Sài môn": Đóng chặc cửa
  • Hậu hán thư: Ư thị sài môn tuyệt tân khách. (Thế là đóng chặc cửa không tiếp khách)