Bàn phím:
Từ điển:
 

cửa ải

  • dt. Nơi giáp giới giữa hai nước, có xây cửa, trạm gác và có quân đội trấn giữ: đem binh qua cửa ải.