Bàn phím:
Từ điển:
 

bán thân

  • [Bust] Busen, Büste