Bàn phím:
Từ điển:
 

  • đgt. ở: Có an cư mới lập được nghiệp.