Bàn phím:
Từ điển:
 

cuối cùng

  • tt. Thuộc phần sau hết, chấm dứt: những ngày cuối cùng của đời sinh viên bức thư cuối cùng của anh ấy.