Bàn phím:
Từ điển:
 

cùng khổ

  • tt. Nghèo khổ đến cùng cực: cuộc sống cùng khổ.