Bàn phím:
Từ điển:
 

ăn cánh

  • đgt. Hợp lại thành phe cánh: Giám đốc và kế toán trưởng rất ăn cánh với nhau.