Bàn phím:
Từ điển:
 

der Teenager

  • {teenager}