Bàn phím:
Từ điển:
 

die Teegesellschaft

  • {teaparty}