Bàn phím:
Từ điển:
 

die Technologie

  • {technology} kỹ thuật, kỹ thuật học, công nghệ học, thuật ngữ chuyên môn