Bàn phím:
Từ điển:
 

der Technologe

  • {technologist} kỹ sư công nghệ