Bàn phím:
Từ điển:
 

das Technikum

  • {technical school}