Bàn phím:
Từ điển:
 

das Teakholz

  • {teak} cây tếch, gỗ tếch