Bàn phím:
Từ điển:
 

der Taxistand

  • {taxi rank}