Bàn phím:
Từ điển:
 

der Taxifahrer

  • {cabby} người lái tắc xi, người đánh xe ngựa
  • {cabman} người lái tăc xi, người đánh xe ngựa thuê