Bàn phím:
Từ điển:
 

das Taxi

  • {cab} xe tắc xi, xe ngựa thuê, buồng lái, cabin
  • {taxi}
    • im Taxi fahren {to cab}:
    • in einem Taxi fahren {to taxi}: