Bàn phím:
Từ điển:
 

das Taxameter

  • {taximeter} đồng hồ chỉ tiền thuê tắc xi