Bàn phím:
Từ điển:
 

das Tauziehen (Sport)

  • {tug of war} trò chơi kéo co, cuộc chiến đấu gay go