Bàn phím:
Từ điển:
 

das Tauwetter

  • {thaw} sự tan, trạng thái tan băng, trạng thái tan giá, sự mạnh dạn lên, sự hết dè dặt lạnh lùng
    • es ist Tauwetter {a thaw has set in}:
    • Tauwetter hat eingesetzt {a thaw has set in}: