Bàn phím:
Từ điển:
 

das Tauwerk

  • {cordage} thừng chão