Bàn phím:
Từ điển:
 

das Tausendstel

  • {thousandth} một phần nghìn, người thứ một nghìn, vật thứ một nghìn, cái thứ một nghìn