Bàn phím:
Từ điển:
 

tausendmal

  • {a thousand times; thousandfold}