Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tausendfuß (Zoologie)

  • {centipede} con rết, động vật nhiều chân